THONG TU 01 BO NOI VU

THONG TU 01 BO NOI VU

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ ...
CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO TT14/TT-BGD-ĐT

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO TT14/TT-BGD-ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC I Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá (Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ...
CÔNG VĂN 8987 /BGDĐT-KTKĐCLGD

CÔNG VĂN 8987 /BGDĐT-KTKĐCLGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...
THÔNG TƯ 42 /2012/TT-BGD-ĐT

THÔNG TƯ 42 /2012/TT-BGD-ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 42/2012/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012 ...
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 123